Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Powrót

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Data publikacji: 2022-03-24

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Miejska Górka  w roku 2022 r. uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 96 000,00 zł.
przewidywalna  wartość zadania 120 000,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” składa się z trzech modułów – każdy kierowany jest do innego adresata:

  1. Moduł dla Dzieci i Młodzieży;
  2. Moduł dla dorosłych;
  3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

 1) posiłek;

 2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

 3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Za realizację zadań wynikających z modułów 1. i 2. odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

3) osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w zakresie dożywiania przyznana jest osobom i rodzinom, jeżeli:

  1. dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, tj. 900,00 zł na osobę w rodzinie;
  2. dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. 1 164,00 zł.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce złożyć wniosek o pomoc.

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek renty, decyzja lub odcinek emerytury);
  • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego;
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
 Program posiłek w szkole i domuINFORMACJA
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Europejskie Programy RegionalneLink do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej GórceLink do filmu LOKALNA KAMPANIA SPOŁECZNA