ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ (archiwum)
← Powrót do strony głównej
← Powrót do bieżących artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Sprawozdanie finansowe za Rok 2022 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

2023-05-05

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej  Górce  składające się z:

 1. bilansu,
 2. rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
 3. zestawienia zmian w funduszu,
 4. informacji dodatkowej

zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługującej: Centrum Usług Wspólnych pod adresem: www.bip.cuw-mg.pl w dziale: Sprawozdania finansowe

Ikonka symbolizująca artykuł

„#Rozmawiaj#Reaguj” – kampania społeczna

2023-03-30

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy. Istotą pierwszej kampanii społecznej Państwowej Komisji jest rozbudzenie w dorosłych, w szczególności w opiekunach dzieci i młodzieży świadomości i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone. W szczególności, celem jest odbarczenie dzieci z poczucia winy i wstydu oraz zapobieganie ponownemu zranieniu po ujawnieniu sprawy. Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych! Każdego roku tysiące dzieci pada ofiarą przemocy seksualnej. Skrzywdzone dziecko czuje strach i wstyd. Ale to nie dzieci są winne. Winny jest sprawca, ale także każdy, kto wie, ale nie reaguje. Dziecko, które nie widzi wsparcia i pomocy z zewnątrz, nie widzi szans na ratunek. Ten problem może dotyczyć każdego dziecka, nie bądź obojętny.

Czytaj całość artykułu "„#Rozmawiaj#Reaguj” – kampania społeczna"

Załączniki:

 1. Plakat 1 (plik pdf 3099KB)
 2. plakat 2 (plik pdf 3140KB)
 3. plakat 3 (plik pdf 3141KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

2023-03-16

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest finansowany ze środków budżetu państwa i zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest wsparciem finansowym dla gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W skład wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata:

 1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH
 3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW
  W SZKOŁACH

 

Czytaj całość artykułu "„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023"

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Ikonka symbolizująca artykuł

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2023-02-15

W 2023 roku obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem przypadają na okres od 20 lutego do 26 lutego 2023 roku. To akcja pomocy koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów i organizacji pozarządowych w całym kraju. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ma zwrócić szczególną uwagę na potrzeby i prawa osób poszkodowanych. Wiąże się także z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, który wprowadzono w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku. Ministerstwo Sprawiedliwości stale monitoruje sytuację osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz podejmuje działania na rzecz poprawy ich położenia. Organizatorzy tygodnia pomocy chcą umożliwić osobom pokrzywdzonym znalezienie profesjonalnego i adekwatnego wsparcia, a w rezultacie - zmianę sytuacji życiowej. Dlatego też tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje wsparcie w zależności od potrzeb danej osoby, bądź rodziny w godzinach pracy instytucji tj. od 7.30 do 15.30. Ponadto w dniach 20 - 25 lutego pracownicy  Ośrodka  wspólnie z  funkcjonariuszami policji z Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej  Górce    będa dyżurować w komisariacie Policji w Miejskiej Górce  ul Kobylińska 42 , gdzie będzie  można otrzymać informacje, które dadzą każdemu zainteresowanemu szansę uzyskania profesjonalnej pomocy. Porady będą możliwe:
poniedziałek -piątek  w godzinach godziny 10:00 do 15:00.
Sobota 15:00-18.00
lub pod nr telefonu  65 546 63 50

 

Czytaj całość artykułu "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informator - przemoc

2023-01-26

Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023, publikujemy  Państwu w postaci elektronicznej informator zawierający bazę teleadresową podmiotów realizujących działania w zakresie przeciwdziałnia przemocy. 

UlotkaUlotka

Załączniki:

 1. Informator (plik pdf 2138KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wniosek o zapewnienie dostępności

2023-01-25

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Ośrodek Pomovy Społęcznej w Miejskiej Górce o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Ośrodka, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • osobiście: w  Ośrodku Pomoy Społeczej  w Miejskiej Górce, w godzinach 7.30-15.30, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka,
 • korespondencją pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka 
 • korespondencją elektroniczną na adres mailowy: ops@miejska-gorka.pl 
 • poprzez ePUAP: /OPSMiejskaGorka/SkrytkaESP

Czytaj całość artykułu "Wniosek o zapewnienie dostępności"

Załączniki:

 1. Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej (plik docx 24KB)
 2. Wniosek o zapewnienie dostępności (plik docx 21KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK GAZOWY refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

2023-01-16

1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Dodatek gazowy otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.), albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Czytaj całość artykułu "DODATEK GAZOWY refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych"

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. (plik pdf 1525KB)
 2. RODO (plik docx 15KB)
 3. Oświadczenie (plik doc 175KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM ASYSTENT RODZINY EDYCJA 2022

2022-12-28

Program „Asystent rodziny na rok 2022”

Realizacja programu została sfinansowana w 100% ze środków Fundusz Pracy.

Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł.

Całkowita wartość programu w roku 2022: 3000,00 zł

Opis zadania:

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Gmina Miejska Górka  uzyskała wsparcie w formie dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny. Kwota w wysokości do 3 000,00 zł brutto będzie wypłacona w formie jednorazowej  asystentowi  rodziny zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia programu, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

PROGRAM ASYSTENT RODZINY EDYCJA 2022

Załączniki:

 1. PROGRAM ASYSTENT RODZINY EDYCJA 2022 (plik docx 530KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek elektryczny

2022-12-03

Dodatek elektryczny, czyli jednorazowe świadczenie dla gospodarstw domowych, których GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM OGRZEWANIA jest energia elektryczna.

Przysługuje on więc tym, którzy w deklaracji CEEB wpisali pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny jako główne źródło ogrzewania.

Wynosi on 1000 złotych lub 1500 złotych, jeśli przekroczymy wartość zużycia prądu w 2021 r. na poziomie 5 MWh. Do wniosku dołącza się rozliczenie
z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej
w 2021 r. przekraczające 5 MWh

Dodatek elektryczny NIE przysługuje osobom, które korzystają z FOTOWOLTAIKI.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Nabór wniosków trwa od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski można złożyć bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miesjkiej Górce

Załączniki:

 1. Wniosek (plik pdf 1148KB)
 2. Rodo (plik pdf 453KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA DODATEK WĘGLOWY

2022-11-24

 

INFORMACJA

KIEROWNKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIEJSKIEJ GÓRCE

w zakresie złożonych wniosków o wyplata dodatku węglowego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce  informuje, iż na rachunek bankowy Gminy Miejska Górka wpłynęła druga transza środków  w wysokości  1 050 982,00   złote  z  przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, która stanowi około  33 % złożonego zapotrzebowania na dzień 4 listopada 2022 roku.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce  informuje, że wpłata  ww. świadczeń  nastąpi   w dniu 29 listopada 2022r.  Świadczenia wypłacane będą według dat złożenia wniosku do wyczerpania puli przekazanych środków.

Kolejne wypłaty świadczeń realizowane będą niezwłocznie po otrzymaniu kolejnej  transzy środków finansowych od Wojewody Wielkopolskiego na realizację tego zadania.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miejskiej Górce

                                                                                                                                                                   /Artur Jankowski/

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

2022-11-06

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

2.    Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane wsparciem mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce do dnia 9 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać również w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej  Górce  ul.Rynek 33  tel. 667 110 112  lub na stronie https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wypłacie dodatku węglowego

2022-09-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce  informuje, iż na rachunek bankowy Gminy Miejska Górka wpłynęła kwota ponad 2,5 mln złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, która stanowi ok. 42 % złożonego zapotrzebowania.

Na  sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce , która odbyła  się w dniu 29 września br. , środki te zostały przyjęte do budżetu Gminy Miejska Górka i począwszy od piątku  30 września br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce  rozpocznie wypłatę pierwszych świadczeń dla mieszkańców. Świadczenia wypłacane będą według dat złożenia wniosku do wyczerpania puli przekazanych środków.

Kolejne wypłaty świadczeń realizowane będą niezwłocznie po otrzymaniu następnej transzy środków finansowych od Wojewody Wielkopolskiego na realizację tego zadania.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek dla gospodarstw domowych – PELET DRZEWNY, DREWNO KAWAŁKOWE, INNY RODZAJ BIOMASY, GAZ SKROPLONY LPG, OLEJ OPAŁOWY.

2022-09-26

Dodatek dla gospodarstw domowych – PELET DRZEWNY, DREWNO KAWAŁKOWE, INNY RODZAJ BIOMASY, GAZ SKROPLONY LPG, OLEJ OPAŁOWY

 

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym, po złożeniu wniosku mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków według stanu na dzień 11 sierpnia 2022 r.

Czytaj całość artykułu "Dodatek dla gospodarstw domowych – PELET DRZEWNY, DREWNO KAWAŁKOWE, INNY RODZAJ BIOMASY, GAZ SKROPLONY LPG, OLEJ OPAŁOWY."

Załączniki:

 1. Wniosek (plik docx 46KB)
 2. RODO (plik pdf 178KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK WĘGLOWY- INFORMACJE

2022-09-15

                                   OBWIESZCZENIE NR 1/2022

KIEROWNIKA OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE

o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy

w zakresie złożonych wniosków o wyplata dodatku węglowego

Załączniki:

 1. DODATEK WĘGLOWY (plik pdf 141KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc materialna dla uczniów - stypendium szkolne 2022/2023

2022-08-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje, że od dnia 01.09.2022 r. będą wydawane wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów- stypendia na rok szkolny 2022/2023.

Wnioski można pobrać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejkiej Górce znajdującym się na parterze budynku przy ul. Rynek 33  biuro nr 9  od dnia 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r. oraz na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Druki:

Czytaj całość artykułu "Pomoc materialna dla uczniów - stypendium szkolne 2022/2023"

Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK WĘGLOWY - INFORMACJE

2022-08-17

W dniu 11 sierpnia 2022 r. opublikowana została ustawa o dodatku węglowym  (Dz. U. 2022 r. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce  informuje, że od dnia 17 sierpnia 2022r.  wydawane są wnioski o dodatek węglowy. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce (biuro nr 6) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Wniosek o dodatek węglowy można również złożyć elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce pod numerem 607 622 833 lub ( 65) 54 74 507 wew.113.

Czytaj całość artykułu "DODATEK WĘGLOWY - INFORMACJE"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY (plik pdf 191KB)
 2. KLAUZULA RODO (plik pdf 457KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WARSZTATY RODZINNE

2022-08-10

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE ZAPRASZA NA WARSZTATY RODZINNE .

WARSZTATY RODZINNE
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

2022-07-12

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

 

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

 

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce
Link do filmu LOKALNA KAMPANIA SPOŁECZNA
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Rynek 33
63-910 Miejska Górka
tel. (65)547-41-48, faks (65)547-41-48

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO