ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności
← Powrót do strony głównej

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 - usługi sąsiedzkie

2024-05-24

Gmina Miejska Górka  przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce , będzie on realizował moduł I w formie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych – usługi sąsiedzkie, które swoim zakresem obejmą wsparcie społeczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego, stosownie do indywidualnych potrzeb osób wspieranych, tj.: zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną – nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji; w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Adresatami programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy: z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Udzielanie wsparcia w ramach usług sąsiedzkich przez osoby z najbliższego otoczenia osoby wymagającej wsparcia, ma na celu gwarancję większej elastyczności udzielanej pomocy, która nie musi być ograniczona konkretnymi dniami i godzinami, a może być świadczona adekwatnie do zaistniałych potrzeb. Gmina Miejska Górka  uzyskała dofinansowanie w wysokości 80%  przewidywanych kosztów realizacji zadania tj 11 025,83 zł . Gmina Miejska Górka  wstępnie planuje objąć usługami sąsiedzkimi 2 środowiska (osób w wieku 60 lat i więcej).

Czytaj całość artykułu "„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 - usługi sąsiedzkie"

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 - usługi sąsiedzkie
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowe kryteria dochodowe w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

2024-04-16

Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów-organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 ze zmianami.

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.
Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł
 • dla osoby w rodzinie - 1 590,00 zł.
Ikonka symbolizująca artykuł

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 "

2024-04-03

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 jest finansowany ze środków budżetu państwa i zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest wsparciem finansowym dla gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W skład wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata:

 1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH
 3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH

Czytaj całość artykułu "„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 ""

Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Ikonka symbolizująca artykuł

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024

2024-04-03

Szczegółowe wytyczne do Programu określiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a całość finansowana jest z Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest adresowany do rodziców/opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy sprawują bezpośrednią opiekę i wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością.

Czytaj całość artykułu "Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024"

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - 2024
Ikonka symbolizująca artykuł

„Za życiem”

2024-03-12

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem”

Załączniki:

 1. Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (plik pdf 167KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ASYSTENT OSOBISTY OSOBISTY OSOBY Z NEŁNOSPRAWNOSCIA -EDYCJA 2024

2024-03-05

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu  Terytorialnego -edycja 2024

Gmina Miejska Górka  przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pt. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, który w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem zadania na terenie naszej gminy jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce . Na realizację ww. zadania gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 83 640,00 zł

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia- z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Poza tym co wskazano powyżej usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), usługi finansowane z Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane z innych źródeł.

Pierwszeństwo korzystania z usług mają osoby: wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności, które potrzebują szerokiego zakresu usług asystenta);

Usługi asystenckie mogą świadczyć: 

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej (za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu) pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt. 1 i 2;
'ASYSTENT OSOBISTY OSOBISTY OSOBY Z NEŁNOSPRAWNOSCIA -EDYCJA 2024'
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy 2024. Dla kogo? Jak złożyć wniosek?

2024-01-30

W miejskogóreckim  OPS-ie można już składać wnioski o dodatek osłonowy. To jednorazowa pomoc finansowa, która ma częściowo zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. O jego przyznaniu decydują dochody.

Dodatek osłonowy, nazywany także inflacyjnym, wypłacony zostanie jednorazowo najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku. Zgodnie z przepisami mogą z niego skorzystać gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód osiągnięty w 2022 roku, nie przekracza:

– 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,

– 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jeżeli minimalnie przekraczasz wskazany próg nie ma się czym martwić. Obowiązuje bowiem zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Co ważne, ta sama osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Czytaj całość artykułu "Dodatek osłonowy 2024. Dla kogo? Jak złożyć wniosek?"

Załączniki:

 1. Wniosek -dodatek osłonowy-2024-edytowalny .docx (plik docx 40KB)
 2. Wniosek -dodatek osłonowy-2024 .pdf (plik pdf 138KB)
 3. KLAUZULA RODO (plik pdf 434KB)
 4. Informacja (plik pdf 177KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ankieta ewaluacyjna do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejska Górka na lata 2021-2025

2024-01-29

Zaproszenie do wypełnienia anonimowej ankiety ewaluacyjnej  do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejska Górka  na lata 2021-2025

Serdecznie zapraszamy wszystkie  osoby dorosłe   do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej Waszych opinii i wniosków , które mogą posłużyć do zbadania jak zmieniła się sytuacja w Gminie Miejska Górka  i kontynuacji lub skorygowania dalszych działań  w ramach    Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejska Górka  na lata 2021-2025.

Link do ankiety dla dorosłych mieszkańców:

http://badania.corigo.pl/ankieta/1096454/miejska-gorka-2024-ewaluacja-mieszkancy.html

Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Asystent rodziny w 2023 r."

2024-01-02

Gmina Miejska Górka  podpisało umowę nr PS-III.946.3.2023.76    z Wojewodą Wielkopolskim, który działa w imieniu Skarbu Państwa - umowa dotyczy realizacji Programu „Asystent rodziny w  2023 r”

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,  co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

W związku z realizacją programu Gminie Miejska Górka  przyznana została dotacja w wysokości: 9 372,68 zł zł  z tego:

 • 2000,00 zł na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, który przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r. „ tj. 22 listopada 2023 r.
 • 7372,68 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień 2023 r.

Całkowita wartość programu wynosi:. 12 157,72 zł

Okres realizacji programu: od 01.11.2023 do 31.12.2023 r.

Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Pracy.

Asystent rodziny w 2023Asystent rodziny w 2023r.

Załączniki:

 1. Asystent rodziny w 2023r. (plik pdf 351KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”

2023-11-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce  informuje, iż w dniu 30.10.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację zadań w ramach Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. kwotę – 190 000 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów złotych).

 Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności

lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb

osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych

powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków 

Terminy naboru wniosków

 1. Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego (dostępnego na stronie internetowej: mrips.gov.pl) wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami oraz oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w terminie do dnia 16 listopada 2023 r. 
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu 
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów

Treść ogłoszenia o naborze oraz programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 Funduszu Solidarnościowy
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

2023-10-16
Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.
Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410,00 zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, m.in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.
W ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027- Podprogram 2023 pomoc żywnościowa będzie udzielana w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.
Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadać będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym, po uprzednim złożeniu oświadczenia o dochodzie netto osoby/rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia. Dystrybucja żywności będzie realizowana przez tutejszy OPS.
O terminach wydawania skierowań oraz dystrybucji żywności będziemy informować na bieżąco.
Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/…/fundusze-europejskie-na-pomoc… oraz osobiście u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce  lub telefonicznie pod numerem telefonu 65 5474148.
'Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)'
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMCJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ORAZ ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

2023-10-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce – świadczenia rodzinne, działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), zwanej dalej „ustawa” informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, określonych w art. 43 i art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 1. Świadczenie wspierające

Cyt. ustawa o świadczeniu wspierającym (w skrócie u.ś.w.), wprowadza nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję  ustalającą poziom potrzeby wsparcia - na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast przyznawanie i wypłacanie, na podstawie ww. decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, świadczenia wspierającego będzie zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie wspierające będzie wypłacane na wniosek osoby z niepełno sprawnościami lub jej przedstawiciela.

Ustawa o świadczeniu wspierającym wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. z pewnymi wyjątkami:

 • od 1 stycznia 2024 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt, 
 • od 1 stycznia 2025 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt,
 • od 1 stycznia 2026 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70  do 77 pkt.

Uwaga: wyjątkiem od tak określonego ustawą harmonogramu wejścia w życie ustawy  jest art. 64 ustawy, zgodnie z którym  osoba wymagająca opieki:

1) na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna, 

2) na którą przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2024r. brzmienia ustawy o świadczeniach rodzinnych

– będzie mogła otrzymać świadczenie wspierające od dnia 1 stycznia 2024 r., także w przypadku, gdy w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, potrzebę tę określono na poziomie niższym niż 87 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwało, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, w wysokości od 40% wysokości renty socjalnej do maksymalnej wysokości - 220% renty socjalnej (będzie to kwota netto czyli bez potrąceń na podatek dochodowy czy ubezpieczenie zdrowotne).

Co do zasady świadczenie wspierające będzie przyznawane nie wcześniej niż od dnia ustalenia przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności dla danej osoby poziomu  potrzeby wsparcia - w przypadku wniosków o wydanie decyzji w tej sprawie złożonych w roku 2024, wojewódzkie zespoły orzekające będą ustalać poziom potrzeby wsparcia od dnia złożenia wniosku (a nie, jak w docelowym rozwiązaniu, od dnia posiedzenia zespołu). Takie rozwiązanie zapewni w początkowym okresie obowiązywania ustawy możliwość otrzymania przez osoby z niepełnosprawnościami świadczenia wspierającego za cały okres oczekiwania na wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (art. 65 ust. 3 u.ś.w.).

Czytaj całość artykułu "INFORMCJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ORAZ ZASIŁEK DLA OPIEKUNA"

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024

2023-08-31

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce , iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Terminy naboru wniosków

 1. Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego (dostępnego na stronie internetowej: mrips.gov.pl) wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami oraz oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w terminie do dnia 15 września 2023 r. 
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu w terminie do dnia 6 października 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dni przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce
Link do filmu LOKALNA KAMPANIA SPOŁECZNA
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Rynek 33
63-910 Miejska Górka
tel. (65)547-41-48, faks (65)547-41-48

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO