ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ (archiwum) ❯ Pomoc materialna dla uczniów - stypendium szkolne 2022/2023
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności" (archiwum)

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc materialna dla uczniów - stypendium szkolne 2022/2023

2022-08-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje, że od dnia 01.09.2022 r. będą wydawane wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów- stypendia na rok szkolny 2022/2023.

Wnioski można pobrać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejkiej Górce znajdującym się na parterze budynku przy ul. Rynek 33  biuro nr 9  od dnia 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r. oraz na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Druki:

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów rodziny, w szczególności gdy w rodzinie takiej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm, narkomania, a także w przypadku gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

-    Rodzice niepełnoletniego ucznia
-    Pełnoletni uczeń
-    Dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w 90b ust. 3 pkt 2.
-    Świadczenie może być również przyznawane z urzędu

Warunkiem przyznania stypendium jest dochód w rodzinie, który nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Składając wniosek o stypendium szkolne należy udokumentować dochody wszystkich członków rodziny załączając do wniosku zaświadczenia o wysokości dochodów za miesiąc sierpień 2022 r.

Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce  znajdującym się na parterze budynku przy ul. Rynek 33 biuro nr 9 :

od 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r. - dotyczy uczniów szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych

od 01.09.2022 r. do 17.10.2022 r. – dotyczy słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

Stypendia szkolne przyznawane są w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym należy zbierać faktury i rachunki imienne wystawione na rodzica lub ucznia poświadczające poniesione koszty na cele edukacyjne.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce
Link do filmu LOKALNA KAMPANIA SPOŁECZNA
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Rynek 33
63-910 Miejska Górka
tel. (65)547-41-48, faks (65)547-41-48

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO