ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024

2024-04-03

Szczegółowe wytyczne do Programu określiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a całość finansowana jest z Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest adresowany do rodziców/opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy sprawują bezpośrednią opiekę i wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością.

Wsparciem  zostaną objęci  członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatów terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

W ramach otrzymanego dofinansowania w roku 2024 z wsparcia w formie pobytu całodobowego  skorzysta 2 opiekunów osób z niepełnosprawnością (1  –  rodzic dziecka, 1 - opiekun osóby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym), którzy zadeklarowali chęć udziału w Programie i spełniają przesłanki do objęcia ich wsparciem.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 13 464,00 zł

Całkowita wartość: 13 464 ,00  zł

Planowany wymiar realizacji do XII.2024 r.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA  - 2024
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce
Link do filmu LOKALNA KAMPANIA SPOŁECZNA
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Rynek 33
63-910 Miejska Górka
tel. (65)547-41-48, faks (65)547-41-48

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO