ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Deklaracja Dostępności ❯ Wniosek o zapewnienie dostępności
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Deklaracja Dostępności "

Deklaracja Dostępności

Ikonka symbolizująca artykuł

Wniosek o zapewnienie dostępności

2023-01-25

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Ośrodek Pomovy Społęcznej w Miejskiej Górce o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Ośrodka, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • osobiście: w  Ośrodku Pomoy Społeczej  w Miejskiej Górce, w godzinach 7.30-15.30, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka,
 • korespondencją pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka 
 • korespondencją elektroniczną na adres mailowy: ops@miejska-gorka.pl 
 • poprzez ePUAP: /OPSMiejskaGorka/SkrytkaESP

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.


Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

Kto może wystąpić z żądaniem

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych lub ich elementów może:

 1. poinformować o braku dostępności,
 2. złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej,
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji:

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej Urzędu Miejskiego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej Urząd Miejski nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Urząd Miejski niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Urząd Miejski powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Złożenie żądania

Żądanie można składać:

 • korespondencją pocztową na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka 
 • korespondencją elektroniczną na adres mailowy: ops@miejska-gorka.pl 
 • poprzez ePUAP: /OPSMiejskaGorka/SkrytkaESP

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej  w Miejskiej Górce odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej, wskazanych w żądaniu, albo
 2.  osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do Ośrodka Pomocy Społecznej   w Miejskiej Górce skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowe
 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej (plik docx 24KB)
 2. Wniosek o zapewnienie dostępności (plik docx 21KB)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce
Link do filmu LOKALNA KAMPANIA SPOŁECZNA
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Rynek 33
63-910 Miejska Górka
tel. (65)547-41-48, faks (65)547-41-48

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO