Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO UBIEGANIA SIĘ DODATKI MIESZKANIOWE:

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
- deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody,
- w przypadku osób pełnoletnich w wieku produkcyjnym nie uczących się, nie pracujących, nie pobierających świadczeń emerytalno-rentowych, zarejestrowanych i nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy wymagane jest osobiste stawiennictwo celem złożenia stosownego oświadczenia,
- w przypadku najmu lub podnajmu tytuł prawny do zajmowanego lokalu (kopia umowy najmu),
- orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
- studenci zaświadczenie z uczelni z uwzględnieniem wysokości stypendium,
- zaświadczenie o wysokości dochodu brutto uzyskanego z praktycznej nauki zawodu,
- decyzję o przyznanych świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych,
- opłaconą ostatnią fakturę za energię elektryczną, gaz, wodę, śmieci,
- właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni pomieszczeń oraz stan wyposażenia technicznego, znajdujących się w zajmowanym lokalu.

II. WYMAGANE DOKUMENTY DO UBIEGANIA SIĘ DODATEK ENERGETYCZNY

1. Wniosek (dostępny na stronie w menu [Druki])

2. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

W toku postępowania administracyjnego Ośrodek może żądać dostarczenia innych dokumentów niż w/w, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Europejskie Programy RegionalneLink do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej GórceLink do filmu LOKALNA KAMPANIA SPOŁECZNA