ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny ❯ Procedura Niebieskie Karty
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny"

Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

Ikonka symbolizująca artykuł

Procedura Niebieskie Karty

2020-11-19

Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualność, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
 

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie praw i wolności.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę Niebieskie Karty i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą
w rodzinie.

Uprawnienia do uruchomienia procedury Niebieskie Karty mają przedstawiciele następujących służb:

Policji,
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
oświaty (nauczyciele, pedagog, psycholog szkolny),
ochrony zdrowia (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).

O uruchomienie procedury może prosić każda osoba dotknięta przemocą w rodzinie oraz osoby mające wiedzę, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy.

Przedstawiciele w.w podmiotów realizują procedurę Niebieskie Karty w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

Wszczęcie procedury Niebieskie Karty następuje przez wypełnienie formularza Niebieska Karta w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy
w rodzinie.

Zakończenie procedury Niebieska karta następuje w przypadku:

ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy
rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

Zakończenie procedury Niebieskie Karty wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który powinien zawierać:

1) dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia procedury;

3) opis podjętych działań w ramach procedury.
Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie- poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta A.

Wszczęcie i prowadzenie procedury Niebieskiej Karty nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą.

Druk Niebieska Karta A wypełnia przedstawiciel podmiotu, który uzyskał informację o wystąpieniu przemocy w rodzinie. Wypełnia się go w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie bądź też bez jej udziału gdy nawiązanie kontaktu z osobą doznającą przemocy jest niemożliwe.

W dalszym postępowaniu w procedurze Niebieskie Karty należy:
Przekazać formularz Niebieska Karta B osobie doznającej przemocy
Wypełnić druk Niebieska Karta C z udziałem osoby doznającej przemocy
Wypełnić druk Niebieska Karta D w stosunku do osoby stosującej przemoc

Niestawiennictwo na posiedzenie Grupy Roboczej osoby doznającej przemocy nie wstrzymuje prac grupy.

Wszelkie spotkania muszą być organizowane w sposób gwarantujący osobie doznającej przemocy poczucie bezpieczeństwa i uniemożliwiający jej spotkanie ze sprawcą.

Zakończenie procedury Niebieskiej Karty następuje w przypadku:
- Ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, albo
- Rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania działań

Decyzję o zakończeniu procedury podejmują jednogłośnie wszyscy członkowie Grupy Roboczej.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce
Link do filmu LOKALNA KAMPANIA SPOŁECZNA
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Rynek 33
63-910 Miejska Górka
tel. (65)547-41-48, faks (65)547-41-48

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO