ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ RODO
← Powrót do strony głównej

RODO

Ikonka symbolizująca artykuł

KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2024-01-22

KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Rynek 33, 63 – 910 Miejska Górka.

b) e-mail: ops@miejska-gorka.pl

c) telefonicznie: (65)547 41 48

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem email:iod@comp-net.pl

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłaty pozostałych świadczeń i dodatków oraz realizacji pozostałych zadań statutowych  Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, RODO. Po zrealizowaniu powyższych celów Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty z którymi administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych m.in. firmy archiwizujące, niszczące dokumentację, firmy informatyczne.

Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji zadań administratora wskazanych w przepisach prawa w szczególności w ustawie  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania administracyjnego,
a następnie - zgodnie z obowiązującą uadministratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów

Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
    ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości zrealizowania celu, dla  którego miały być pozyskane.

W przypadku zbierania danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, dane te są pozyskiwane
z publicznych rejestrów lub ewidencji albo od innych organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej albo od innych uczestników postępowania.

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górceoraz stronie internetowej pod adresem RODO. OPS Miejska Górka (miejska-gorka.pl)w zakładce RODO oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Załączniki:

  1. KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (plik pdf 260KB)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce
Link do filmu LOKALNA KAMPANIA SPOŁECZNA
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Rynek 33
63-910 Miejska Górka
tel. (65)547-41-48, faks (65)547-41-48

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO